تحقیق مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

پایان نامه حقوق,حقوق اسلامی,حقوق خصوصی و اسلامی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه رشته حقوق,مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي,مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها,مسووليت هاي بدون تقصير,معيارهاي احراز رابطه سببيت,مفهوم تقصير در ارتباط با
دانلود فایل تحقیق مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

دانلود فایل

توضیحات:پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی و اسلامی، با موضوع مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي، در قالب فایل word و در حجم 640 صفحه. سال دفاع: 1388، دانشگاه تهرانچکيده:

با بررسی سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط کلی مسوولیت دولت و به ویژه
مسوولیت مدنی این نهاد و رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن ترسیم
خواهد شد. با این توضیح که هر چه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم،
مسوولیت این نهاد و به تبع آن مسوولیت مدنی او را محدود ساخته ایم. پس تنها قایل
شدن تکالیف سلبی برای دولت است که مسوولیت او را افزایش می دهد. در فصل دوم، با در
نظر گرفتن قاعده پیش گفته وارد بحث اختصاصی مسوولیت مدنی دولت خواهیم شد. ضمن
بررسی ارکان مسوولیت مدنی در ارتباط با این نهاد عمومی تاثیر مکتب های زبانی را در
مفهوم تقصیر مورد مطالعه قرار می دهیم. در عین حال، در همه موارد فرض اصلی رساله،
یعنی رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت مدنی آن را مورد لحاظ قرار
می دهیم. همچنین، در بحث از مسوولیت مدنی دولت از روش تطبیقی سود می جوییم و مواضع
نظام های حقوقی مدرن را در برابر موضوع رساله، یعنی مسوولیت مدنی دولت، در مقایسه
با نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار خواهیم داد. ماده 11 قانون مسوولیت مدنی
ایران نیز از ابعاد مختلف در جریان بحث از مسوولیت مدنی دولت و به اقتضای مباحث
مطرح شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.فهرست مطالب:مقدمهفصل اول : دولت و مسووليتبخش نخست: تعريف دولت و منشا آنگفتار نخست: تعريف دولت1-1) اجتماع سياسي2-1) اقتدار سياسي3-1) تعريف دولت4-1) دولت مدرنگفتار دوم: منشا دولت1-2) دولت مبتني بر رضايت1-1-2) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي1-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي هابز2-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي لاك3-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي روسو2-2) دولت به مثابه پديده طبيعي1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبيعي2-2-2) هگل و دولت اخلاقي3-2-2) بنتام و نظريه اصالت فايده3-2) اجبار طبقاتي : منشا تشكيل دولت4-2) نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت5-2) منشا دولت در اسلامبخش دوم : نقش دولت و مسووليتگفتار نخست: دولت ليبرال و مسووليت1-1) يونان باستان و عدالت طبيعي2-1) هابز و عدالت قراردادي3-1) بنتام و عدالت فايده گرا4-1) كانت و عدالت مطلق5-1) هگل و آميزش منفعت و عدالت6-1) نظريه عدالت رالز7-1) نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت8-1) هايك و نفي عدالت9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطينتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت1) ايالت كبك2) كشور كانادا3) جمهوري فرانسهگفتار دوم: دولت سوسيال و مسووليت1-2) سوسياليسم : راه بردگي2-2) تأثير سوسياليسم بر ليبراليسمنتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولتگفتار سوم: دولت ايدئولوژي و مسووليت1-3) مفهوم ايدئولوژي2-3) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) : ايدئولوژي در لباس دولت3-3) دولت اسلامي ايراننتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولتفصل دوم: مسووليت مدني دولتبخش نخست: تقصير دولتگفتار نخست: خلق مفهوم تقصير دولت1-1) از مسووليت تا تقصير2-1) از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري1-2-1) تعارض ابتدايي دو مفهوم «تقصير شخصي مامور دولت» و «تقصير نهاد عمومي»2-2-1)‌خلق موازي مسووليت نهاد عمومي3-2-1) امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداريگفتار دوم: مفهوم تقصير در ارتباط با دولت1-2) خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)1-1-2) نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري2-1-2) نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري3-1-2) سنگيني تقصير به عنوان معيار تشخيص خطاي شخصي4-1-2) كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري5-1-2) نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)6-1-2) خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت1-6-1-2) نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)2-6-1-2) صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني3-6-1-2) اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات4-6-1-2) نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)3) تفسير زباني خطاي اداري1-3) روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت1-1-3) روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت2-1-3) روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت3-1-3) نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت1-2-3) روش ويتگنشتاين متأخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت2-2-3) روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت3-2-3) روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولتبخش دوم: رابطه سببيتگفتار نخست: معيارهاي احراز رابطه سببيت1-1) نظريه سبب بي واسطه و نزديك2-1) نظريه برابري اسباب و شرايط3-1) نظريه سبب مناسب4-1) نظريه سبب مقدم در تأثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)گفتار دوم: اسباب خارجي ورود خسارت1-2) تقصير زيان ديده2-2) فعل شخص ثالث3-2) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت1-3) خطاي سنگين1-1-3) ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت1-1-1-3) خطاي ذاتاً‌ سنگين1-1-1-1-3) نقض تكاليف اساسي2-1-1-1-3) نقض اساسي تكاليف اداري2-1-1-3) تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده2-1-3) مصاديق خطاي سنگين دولت1-2-1-3) نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده2-2-1-3) نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالياتي4-2-1-3) تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي5-2-1-3) خطاي سازمانهاي تنبيهي در اجراي تكاليف خود6-2-1-3) خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسووليت واقع مي‌شود7-2-1-3) خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس8-2-1-3) خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليتهاي بيمارستاني3-1-3) دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين1-3-1-3) دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار1) دلايل فرعي2) دليل اصلي : دشواري فعاليت2-3-1-3) دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار1) اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار2) نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)2-3) خطاي عمدي دولت1-2-3) ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري2-2-3) ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)بخش سوم: خسارتگفتار نخست: شرايط ضرر قابل مطالب1-1) اوصاف قاطع خسارت1-1-1) خسارت بايد مسلم باشد2-1-1) خسارت بايد مستقيم باشد2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت1-2-1) خسارت بايد جبران نشده باشد2-2-1) خسارت بايد قابل پيش بيني باشدگفتار دوم: اقسام خسارت و راههاي جبران آنها1-2) خسارت اقتصادي1-1-2) محدوديت هاي وارد بر خسارتهاي صرفاً اقتصادي2-2) از دست رفتن موقعيت (شانس)3-2) خسارت معنوي4-2) زيان جسمي5-2) مرگ و غرامت6-2) خسارت وارد بر اموالگفتار سوم: تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار1-3) مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار1-1-3) مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار1-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري2-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار1-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث2-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده3-1-3)‌اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري1-3-1-3) مداخله اندامي دستگاه هاي اداري2-3-1-3) مداخله عملي دو دستگاه اداري2-3) نقش تضامن در مسووليت جمعي دولت و ديگر اشخاص1-2-3) اصل تضامن در مسووليت مدني دولت در كامن لا2-2-3) پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه3-3) تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن1-3-3) روش قراردادي تقسيم مسووليت2-3-3) روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسووليت1-2-3-3)‌تقسيم مسووليت بر مبناي سنگيني تقصير2-2-3-3) تقسيم مسووليت به نسبت مساوي3-2-3-3) تقسيم مسووليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيمگفتار چهارم: مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها1-4) اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت1-1-4) خواهان دعواي مسووليت مدني دولت1) زيانديده مستقيم2) مشمولان زيان پخش شده2-1-4) نهاد عمومي خوانده دعوا3-1-4) مراجع قضايي صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي خسارت عليه دولت1-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص2-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام3-3-1-4) نظام قضايي مختلط2-4) چگونگي جبران خسارتبخش چهارم: مسووليت هاي بدون تقصيرگفتار نخست: مباني مسووليت بدون تقصير دولت1-1) مباني سياسي مسووليت بدون تقصير دولت2-1) انصاف: مبناي مسووليت بدون تقصير دولتگفتار دوم: اقسام مسووليت بدون تقصير دولت1-2) مسووليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت2-2) مسووليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي3-2) مسووليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)4-2) مسووليت ناشي از مزاحمت دايمي5-2) مسووليت ناشي از قانونگذاريچكيده و سخن آخر 

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
پایان نامه حقوق حقوق خصوصی و اسلامی دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه رشته حقوق مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي حقوق اسلامی مسووليت هاي بدون تقصير مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها معيارهاي احراز رابطه سببيت مفهوم تقصير در ارتباط با

 • تحقیق بررسی مدیریت زنجیره تامین

  SCM,تحقیق SCM,تحقیق رشته مدیریت,تحقیق زنجیره تأمین,تحقیق صنایع,تحقیق مدیریت,ترجمه مقاله,دانلود تحقیق,دانلود زنجیره تامین,زنجیره تامین,زنجیره عرضه,مدیریت,مدیریت زنجیره تأمین,مقاله زنجیره تأمین,مهندسی صنایع دانلود فایل تحقیق بررسی مدیریت زنجیره تامین دانلود فایل توضیحات:تحقیق بررسی مدیریت زنجیره تامین، در قالب فایل word و در حجم…

 • پاورپوینت شهرک و مجتمع مسکونی

  Habitat67,Kanchanjunga آپارتمان,Rokko,Spittelau viaducts,آپارتمان مسکونی مارسی,پاورپوینت شهرک و مجتمع مسکونی,دانلود پاورپوینت,شهرک اکباتان,شهرک شوشتر نو,شهرک مسکونی,شهرک و مجتمع مسکونی,فرا,مجتمع مسکونی,مجتمع مسکونی نمونه داخلی و خارجی دانلود فایل پاورپوینت شهرک و مجتمع مسکونی دانلود فایل توضیحات: پاورپوینت شهرک و مجتمع مسکونی (نمونه های…

 • پاورپوینت (اسلاید) تکنولوژی گروهی

  GT چیست,PFA چیست,اسلاید تکنولوژی گروهی,اصول تکنولوژی گروهی,الگوریتم رتبه ای,پاورپوینت مدیریت,تاریخچه تکنولوژی گروهی,تعریف تکنولوژی گروهی,تکنولوژی گروهی,چیدمان خوشه ای,دانلود پاورپوینت,مدل تحلیل فرایند PFA,مزایای تکنولوژی گروهی دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) تکنولوژی گروهی دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی درس مدیریت تولید و عملیات با…

 • جداسازی بیو گازها

  بیوگاز,جداسازی,خاص سازی دانلود فایل جداسازی بیو گازها دانلود فایل فهرستمقدمه بیوگاز چیست تاریخچه‌ی بیوگاز فن آوری تولید بیوگاز از فاضلاب کنترل بو در تصفیه بی هوازی فن آوری تولید بیوگاز از فاضلابویژگی و چگونگی تولید بیوگاز ‏ چگونگی تولید بیوگاز…

 • پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فصل اول فیزیک 3 ریاضی (ترمودینامیک)

  تعادل گرمايي,جزوه فیزیک 3 نظام قدیم,حل المسائل ترمودینامیک,حل المسائل فیزیک 3,سرفصل های اموزش دروس پایه دوازدهم,سرفصل های اموزش دروس پایه یازدهم,فیزیک 3 ریاضی,قانون گازهاي کامل,گرما و گرماسنجي,ماشین های گرمایی,مسائل یخچال ها دانلود فایل پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل…

 • تحقیق شناخت فضاهای شهری

  بافت شهری,پروژه پایان نامه,پروژه شناخت فضای شهری,پروژه شهرسازی,پروژه فضای شهری,پولادشهر,دانلود پروژه,دانلود رایگان,دانلود فایل,سازمان فضایی,سیما و منظر شهر,شناخت فضاهای شهری,عوامل لینچ,فضای شهری,فضای شهری فولادشهر,فولادشهر دانلود فایل تحقیق شناخت فضاهای شهری دانلود فایل توضیحات:تحقیق دانشجویی رشته شهرسازی با عنوان شناخت فضاهای شهری-…

 • پاورپوینت (اسلاید) تامین سیستم گرمایش

  انواع گرمایش از کف,پاورپوینت تامین سیستم گرمایش,تامین سیستم گرمایش,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت معماری,گرمایش از کف,گرمایش از کف چیست,مزایای نیروگاههای خورشیدی دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) تامین سیستم گرمایش دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت تامین سیستم گرمایش، در حجم 16 اسلاید، همراه با توضیحات کامل. بخشی…

 • پاورپوینت مدارس در عصر پهلوی

  بازاریابی اینترنتی,پاورپوینت مدارس,پسرانه و دخترانه,خرید فایل,دانلود پاورپوینت,رویایی با روحانیت,فرافایل,فروشگاه فایل,مدارس اسلامی,مدارس پهلوی,مدارس در دوران پهلوی,مدرسه پهلوی,مناسک دینی,همکاری در فروش دانلود فایل پاورپوینت مدارس در عصر پهلوی دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت مدارس در عصر پهلوی، در حجم 35 اسلاید.بخشی از متن:برای بسیاری…

 • پاورپوینت تحلیل کتابخانه مرکزی فونیکس

  پاورپوینت تحلیل کتابخانه مرکزی فونیکس برچسب ها: تحلیل کتابخانه مرکزی فونیکسبررسی معماری کتابخانه مرکزی فونیکسپلان کتابخانه مرکزی فونیکس کتابخانه مرکزی فونیکسنمونه موردی خارجی کتابخانهپلان کتابخانهبررسی معماری کتابخانهتحلیل کتابخانهکتابخانه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تحلیل کتابخانه مرکزی فونیکس دسته بندي :…

 • واژگان زبان تخصصی شیمی - بخش دوم

  اصطلاحات شیمی,بانک لغات زبان تخصصی شیمی,جزوه زبان تخصصی,جزوه زبان شیمی,زبان تخصصی شیمی,کارشناسی ارشد شیمی,لغات تخصصی شیمی,لغات زبان تخصصی شیمی,منابع آزمون ارشد شیمی,منابع کنکور,واژگان تخصصی شیمی,واژگان زبان تخصصی,واژه نامه شیمی دانلود فایل واژگان زبان تخصصی شیمی - بخش دوم دانلود فایل…

 • پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی ایوب در ترکیه

  پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی ایوب در ترکیه برچسب ها: تحلیل مرکز فرهنگی ایوب در ترکیهبررسی معماری مرکز فرهنگی ایوب در ترکیهپلان مرکز فرهنگی ایوب در ترکیهمرکز فرهنگی ایوب در ترکیهنمونه موردی مرکز فرهنگیپلان مرکز فرهنگیتحلیل مرکز فرهنگیبررسی معماری مرکز فرهنگیمرکز…

 • پاورپوینت (اسلاید) معرفی نرم افزار آباکوس

  abaqus,آباکوس,ارتباط با سایر نرم افزارها,تاریخچه آباکوس,خروجی های نرم افزار آباکوس,درباره آباکوس,فرافایل,قابلیت های آباکوس,کاربردهای آباکوس,محیط نرم افزار آباکوس,مش بندی آباکوس,معرفی آباکوس دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) معرفی نرم افزار آباکوس دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت معرفی نرم افزار آباکوس (ABAQUS)، در حجم 20 اسلاید.بخشی…

 • جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور کامل زبان انگلیسی یازدهم دبیرستان

  جزوه زبان 11 دبیرستان,جزوه کامل,خرید فایل,دانلود رایگان,دانلود فایل,زبان 11,زبان انگلیسی یازدهم,زبان انگلیسی یازدهم دبیرستان,زبان کنکور,زبان یازدهم,فرافایل,فروش فایل,گرامر زبان 11 برای کنکور,گرامر زبان انگلیسی,گرامر زبان یازدهم,همکا دانلود فایل جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور کامل زبان انگلیسی یازدهم دبیرستان دانلود…

 • جزوه علوم، پایه نهم تیزهوشان فصل 10: نگاهی به فضا

  پایه نهم متوسطه,تست علوم نهم,جزوه دست نویس,جزوه دست نویس به همراه تست,دانلود رایگان,دانلود فایل,علوم تجربی نهم,علوم نهم,علوم نهم تیزهوشان,علوم نهم نمونه دولتی,فرافایل,نگاهی به فضا دانلود فایل جزوه علوم، پایه نهم تیزهوشان فصل 10: نگاهی به فضا دانلود فایل توضیحات:جزوه علوم…

 • پاورپوینت «ترین های جهان»

  پاورپوینت «ترین های جهان» برچسب ها: عجیب ترین های ایرانچیز های عجیب در دنیاعجیب ترین های جهانعجیب ترین اتفاقات دنیاآدمهای عجیب غریب دنیاعکسهای عجیب دنیاانسان های ترسناکانسان های عجیب و ترسناک رفتن به سایت اصلی پاورپوینت «ترین های جهان» دسته…

 • تحقیق آلودگی هوا

  تحقیق آلودگی هوا برچسب ها: تحقیق در مورد آلودگی هواآلودگی هوا چیستعوامل آلودگی هواتعریف آلودگی هواتحقیق آلودگی هواfarafileفرافایلهمکاری در فروشفروشگاه فایلدانلود فایل آلودگی هوادانلود تحقیق آلودگی هوا رفتن به سایت اصلی تحقیق آلودگی هوا دسته بندي : علوم پایه »…

 • پاورپوینت درس بیست و سوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (خرمشهر در چنگال دشمن)

  پاورپوینت درس 23 مطالعات ششم ابتدایی,پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی,دانلود پاورپوینت,درس 23 مطالعات اجتماعی ششم,درس خرمشهر در چنگال دشمن,سئوالات درس 23 مطالعات ششم ابتد,سئوالات متن خرمشهر در چنگال دشمن,ششم ابتدایی,مطالعات اچتماعی دانلود فایل پاورپوینت درس بیست و سوم کتاب مطالعات…

 • تحقیق افزایش سرمایه در شرکت های سهامی

  افزایش سرمایه,افزایش سرمایه در شرکت های سهامی,افزایش سرمایه شرکت,اهمیت افزایش سرمایه,تأییدیه سرمایه,خرید فا,خصیصه افزایش سرمایه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دلایل افزایش سرمایه,سهامداران غالب,شرایط لازم برای افزایش سرمایه,شرکت های سهامی دانلود فایل تحقیق افزایش سرمایه در شرکت های سهامی دانلود فایل توضیحات:تحقیق افزایش سرمایه…

 • سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 1 سال 88

  1388,دانلود رایگان نمونه سئوال,دفترچه سئوال,دفترچه سئوالات کارشناسی ارشد 88,سئوالات کارشناسی ارشد,سوالات آزمون کارشناسی ارشد,سوالات کنکور,علوم تربیتی,کارشناسی ارشد,کنکور,کنکور ارشد,مجموعه علوم تربیتی,منابع آزمون کارشناسی ارشد دانلود فایل سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 1 سال 88 دانلود فایل توضیحات:دفترچه سوالات آزمون…

 • پاورپوینت (اسلاید) آبکاری نقره

  آبکاری الکتریکی,آبکاری چیست,آبکاری شیمیایی,آبکاری فلزات,آبکاری نقره,آند نقره,الکترو,الکترولس نیکل,پاشش شعله ای,پاشش قوسی,پاورپوینت آبکاری نقره,حمام نقره,دانلود پاورپوینت,روش الکترولس,روش سیانور نقره,روش های آبکاری,روش های آبکاری فلزات دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) آبکاری نقره دانلود فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع آبکاری نقره، در…

 • پاورپوینت فصول 2 تا 7 کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضائیان

  انتظار عدالت و عدالت در سازمان,انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضاییان,پاورپوینت کتاب رضاییان,خلاصه کتاب,دانلود پاورپوینت,دکتر علی رضاییان,عدالت توزیعی,عدالت در سازمان,عدالت مراوده ای,مدلهای عدالت رویه ای,مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دانلود فایل پاورپوینت فصول 2 تا 7 کتاب انتظار عدالت و…

 • دانلود شیپ فایل آبراهه های استان خراسان جنوبی

  آبراهه,استان خراسان جنوبی,خراسان جنوبی,رودخانه,شیپ ف,شیپ فایل,شیپ فایل آبراهه های استان خراسان جنوبی,شیپ فایل رودخانه های استان خراسان جنوبی,لایه آبراهه های استان خراسان جنوبی,نقشه آبراهه های خراسان جنوبی,نقشه رودخانه های استان خراسان جنوبی دانلود فایل دانلود شیپ فایل آبراهه های استان…

 • پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سیستم مدیریت هزینه

  پاورپوینت ABC,پاورپوینت مدیریت هزینه,پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت,پروژه هزینه یابی بر مبنای فعالیت,تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت,سیستم ABC,سیستم مدیریت هزینه,محاسبه بهای تمام شده محصولات,هزینه یابی بر مبنای فعالیت دانلود فایل پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سیستم…

 • پاورپوینت داراییها و شیوه تعیین ارزش آنها (ویژه درس تئوری حسابداری)

  انواع بهای تمام شده تاریخی اقلام ورودی,بهای تمام شده اولیه,بهای تمام شده تاریخی,دانلود پاورپوینت داراییها,شیوه تعیین ارزش دارایی,فرافایل,معیار سنجش اقلام ورودی,نقاط ضعف بهای تمام شده تاریخی,نقطه ضعف هزینه واقعی,هزینه استاندارد,هزینه واقعی دانلود فایل پاورپوینت داراییها و شیوه تعیین ارزش آنها…

 • پاورپوینت تحلیل باغ موزه دفاع مقدس

  پاورپوینت تحلیل باغ موزه دفاع مقدس برچسب ها: تحلیل باغ موزه دفاع مقدسبررسی معماری باغ موزه دفاع مقدسپلان باغ موزه دفاع مقدسنمونه موردی داخلی باغ موزهتحلیل باغ موزهبررسی معماری باغ موزهباغ موزه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تحلیل باغ موزه…

 • طرح لایه باز برچسب گلاب (psd)

  طرح لایه باز برچسب گلاب (psd) برچسب ها: لیبل گلاب برچسب گلاببرچسب عرقیات گیاهی لیبل عرقیات برچسب عرقیات psd عرقیات رفتن به سایت اصلی طرح لایه باز برچسب گلاب (psd) دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت توضیحات…

 • صندوق های سرمایه گذاری مشترک و دیگر شرکت های سرمایه گذاری

  انواع شرکت‌های سرمایه‌گذاری,پاورپوینت حسابداری,دانلود پاورپوینت,سبد سرمایه گذاری,سرمایه‌گذاری در صندوق‌ سرمایه‌گذاری,شرکت های سرمایه گذاری,صندوق های سرمایه گذاری مشترک,صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک,مالیات بر درآمد,یک کاسه کردن دارایی‌ها دانلود فایل صندوق های سرمایه گذاری مشترک و دیگر شرکت های سرمایه گذاری دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت…

 • نقشه اتوکدی ساختمان 4 طبقه بتنی

  اتصال تیر به ستون,اتوکد ساختمان,پروژه اتوکد,پروژه عمران,جزئیات دیوار برشی,چهار طبقه,دانلود نقشه,دتایل تیر,دتایل دیوار برشی,دتایل ستون,دتایل های ساختمانی,دیوار برشی,ساختمان 4 طبقه,ساختمان بتنی,فرافایل,نقشه اتوکد,نقشه اتوکد س,نقشه بتنی دانلود فایل نقشه اتوکدی ساختمان 4 طبقه بتنی دانلود فایل توضیحات:نقشه اتوکدی ساختمان 4 طبقه…

 • پاورپوینت کارآفرینی و بازاریابی موفق

  پاورپوینت کارآفرینی و بازاریابی موفق برچسب ها: کارآفرینی و بازاریابی موفقپاورپوینت کارآفرینیو بازاریابی موفق بازاریابی موفقکارآفرینی موفقبازاریابیآموزش بازاریابیبازاریابی اینترنتی کسب و کارآموزش بازاریابی و فروشآموزش بازار یابی اینترنتیآموزش کارآفرینی در منزلکسب و کار اینترن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کارآفرینی…

 • پاورپوینت نظام حسابهای ملی

  پاورپوینت نظام حسابهای ملی برچسب ها: تعریف حسابهای ملیتحلیل حسابهای ملی ایرانبانک مرکزی حسابگزارش حساب های ملی ایرانحساب های ملی سرمایه گذاریآمار تولید ناخالص داخلی ایران در سال 95حسابهای بانک ملیآمار پس انداز در ایران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • پاورپوینت (اسلاید) نظریه نئوکلاسیک

  پاورپوینت (اسلاید) نظریه نئوکلاسیک برچسب ها: نظریه نئوکلاسیکدانلود پاورپوینتنظریه کلاسیکتئوری نئوکلاسیکنظریه رفتارگراییمطالعات هاثورنمازلونظریه دوساحتی نظریه شخصیت و سازمانمدل رشدیافتگی و رشدنیافتگی کرت لوینمدل جورج هومانزنظریه چستربارنارد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت (اسلاید) نظریه نئوکلاسیک دسته بندي : علوم انسانی »…

 • تحقیق جامع پیرامون بانکداری

  انواع بانکداری,بانک,بانکداری اسلامی,بانکداری الکترونیک,بانکداری در ایران,تاریخچه بانک,تاریخچه بانکداری,تحقیق بانکداری,تحقیق بانکداری الکترونیک,تحقیق درباره بانکداری,دانلود مقاله بانکداری,مشکلات بانکداری,مقاله بانکداری دانلود فایل تحقیق جامع پیرامون بانکداری دانلود فایل توضیحات:تحقیق جامع پیرامون بانکداری در قالب فایل word و در حجم 11 صفحه.  این مقاله…

 • پاورپوینت درس مقدمات بافندگی (آهارزنی)

  آهار,آهار ایده آل,آهارزنی,ارائه کلاسی,اسنوپیچی,پاورپوینت آهارزنی,پاورپوینت نساجی,پروژه نساجی,تحقیق,چله کشی,دانلود پاورپوینت,ماشین آهار,مقدمات بافندگی,مهندسی نساجی,نخ ست,نساجی دانلود فایل پاورپوینت درس مقدمات بافندگی (آهارزنی) دانلود فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت درس مقدمات بافندگی با موضوع آهارزنی، در قالب فایل پاورپوینت و در حجم 34 اسلاید به…

 • پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آماری مربوط به سهام

  تصمیم گیری در مسائل مالی,توزیع احتمال,توزیع احتمال توام,دانلود پاورپوینت,ضریب تغییر,ضریب همبستگی,فرافایل,فروشگاه فایل,کواریانس,مثال محاسبه واریانس,مفاهیم آماری مربوط به سهام,نرخ بازده,همکاری در فروش,واریانس و ارزش مورد انتظار جامعه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آماری مربوط به سهام دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه…

 • جزوه استاتیک-استاد صرامی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

  جزوه استاتیک-استاد صرامی (دانشگاه صنعتی اصفهان) برچسب ها: استاتیک دکتر صرامی دانشگاه صنعتی اصفهان تحلیل دیاگرام خر پا قاب نیروی برشی لنگر خمشی ممان اینرسی چرخش محور ف تکیه گاه تعادل اجسام صلب نیمه صلب رفتن به سایت اصلی جزوه…